Общи условия

на PrOPA by Shemha Health

 1. Общи положения
  1. Настоящите Общи условия описват всички правила за ползване на уеб платформата PrOPA by Shemha Health или накратко (PrOPA). След click на бутона „Съгласен съм с Общите Условия на PrOPA, Потребителите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Потребителите не могат да ползват услугите на PrOPA.
  2. Уеб платформата PrOPA предоставя cloud- базирано решение достъпно през web-портал http://propa.health, осигуряващо връзка между Потребител на Платформата и медицински специалисти (Консултант / Експерт), които предоставят дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ, както и осигуряващо възможност за други немедицински услуги, свързани или не с медицинските услуги, предоставяни от Оператора и/или от трети лица.
  3. Повече информация за услугите предоставяни на Потребителите от медицински специалисти чрез Платформата PrOPA се съдържат в „Общи условия PrOPA by Shemha Health™ – Път на Потребителя – пациент“, представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.
 2. Определения
  При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение:
  1. Уеб Платформата PrOPA/ Платформата/ PrOPA е обособено място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес;
  2. Оператор на платформата и/или Оператор е „Шемха Хелт“ ООД, ЕИК 206570393, седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район „Одесос“, ул. „Иван Драсов“ № 26, ап.8, представлявано от управителите Димитър Калев и Виолета Найденова;
  3. Услуги – предназначени за Потребителите на Платформата дейности, предоставяни от Оператора, от медицински специалисти (Главни консултанти/ Експерт) и/ или други трети лица чрез и при използване на Платформата и нейните функционалности;
  4. Потребител – всяко физическо лице, което има достъп до публично достъпната част на Платформата.
  5. Регистриран потребител – физическо лице и/ или родител/ настойник на физическо лице, ненавършило 18 години, притежаващо профил в Платформата и използващо персонифицирани услуги, предоставяни чрез Платформата от Оператора, от медицински специалисти (Консултант/ Експерт) и/ или от други трети лица.
  6. Главен Консултант – Лице, с висше медицинско образование и придобита специалност „Медицинска онкология“, сключило договор за сътрудничество с PrOPA, което извършва насочващ консулт на пациенти – регистрирани потребители, управлява пътя на пациента в Платформата и осъществява последващото проследяване.
  7. Експерт – Лице, с висше медицинско образование, придобита медицинска специалност, сключило договор за сътрудничество с PrOPA, което разполага с „виртуален кабинет“ в Платформата, провежда консулти и/ или извършва диагностични изследвания;
  8. Профил – обособена част от Платформата, която съдържа информация, въвеждана от съответния Потребител и/ или от Консултант/ Експерт, достъпът до която се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
 3. Регистрация
  1. Всеки Потребител може да достъпва Платформата и без регистрация.
  2. В случай, че Потребителят желае да използва Услугите, предоставяни чрез Платформата, следва да създаде Профил в Платформата чрез въвеждане на избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
 4. Електронно досие
  1. За да използва част от услугите посредством Платформата, след успешна регистрация, Потребителят следва да създаде персонално електронно досие, в което да въведе информация относно три имена, възраст, пол, е-мейл за кореспонденция, телефон за връзка и други данни в зависимост от вида Услуги, които Потребителят желае да използва.
  2. За да използва част от услугите на Платформата, Потребителят е важно да добави и при наличие на такива, документи в електронното си досие, включително медицински документи и/ или други документи, свързани с неговото здраве, които следва да бъдат във формат pdf, jpg, jpeg, и/или png.
  3. Повече информация относно изискванията и възможностите за Потребителите, използващи услугата „Електронно досие“, се съдържат в „Общи условия PrOPA by Shemha Health™ – Път на Потребителя – пациент“, представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.
 5. Услуги, предоставяни посредством PrOPA
  В рамките на Платформата Потребителите могат да използват следните услуги:
  1. Услуги за Потребители без Профил
   1. Достъп до клинични проучвания, тяхното проследяване и анализ на резултатите от водещи медицински специалисти;
   2. Достъп до информативни и обучителни материали, предназначени за повишаване на информираността на Потребителите;
   Услугите по настоящата т. 5.1. се предоставят от Оператора и при използването им Потребителите не дължат заплащане на цена и/ или други такси на Оператора
  2. Услуги за Потребители с Профил
   1. Услуги, предоставяни от Оператора
    1. Предоставяне на информация - осигуряване на достъп посредством настоящата Платформа до съвкупност от данни относно медицински специалисти (Експерти/ Главни Консултанти);
    2. Запазване на първоначален и последващ преглед/ консулт;
    3. Посредничество при провеждане на дистанционни консултации с Експерт/ Главен Консултант (видео-конферентни разговори между Потребител и Експерт/ Главен Консултант);
    4. Съхранение и визуализация на диагностични и образни изследвания – запазване в сървъра на Платформата на данни относно диагностични и образни изследвания;
    5. Съхранение и визуализация на налична клинична документация, в това число епикризи, протоколи, становища – запазване в сървъра на Платформата на данни относно епикризи, протоколи, становища;
    6. Посредничество и съдействие при последващо проследяване, осъществявано посредством Платформата;
    7. Заплащане на услуги – посредничество при изпълнение на задължението на Потребителя за заплащане на цена на заявената посредством настоящата Платформа услуга по посочения в Общите условия начин;
   2. Услуги, предоставяни от медицински специалисти (Експерти/ Главни Консултанти)
    1. Предоставяне на първична консултация и последващи консултации.
    2. Назначаване и проследяване на резултата от различни видове клинични изследвания от общи и специализирани лабораторни изследвания, образна диагностика, пато-хистология, генно профилиране, палиация и лабораторни изследвания.
    3. Проследява лечението на пациента, включително хирургично лечение (инвазивно и неинвазивно), лъчелечение, лекарствено лечение, радионуклидно лечение, лечение на болка, парентерално хранене.
    4. Последващо проследяване – преглед, анализ и препоръки на проведени извън Платформата изследвания и/или лечение;
    5. Скрининг на пациенти с онкологични заболявания или скриниране на риска от такива.
    6. Онлайн и консултации с онкопсихолог/терапевт целящи подобряване на менталното здраве на пациента и онко- диетология.
    Услугите по т. 5.2.2. се използват лично от Потребителя или от посочено от него трето лице. Страните, като взеха предвид характера на услугите по т. 5.2.2., предоставяни от медицинските специалисти посредством Платформата, приемат, че съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите правата и задълженията, предвидени при сключване на договор от разстояние, са неприложими спрямо договора за услуга, предоставяна от медицински специалист на Потребител посредством Платформата.
 6. Сключване на договор, съхранение, технически стъпки. Право на отказ и прекратяване на договора
  1. Регистрираният Потребител сключва с Оператора в Платформата PrOPA договор за посредничество, по силата на който Потребителят може да ползва една или повече от услугите, посочени в Раздел V, т. 5.1 и т. 5.2.1.от настоящите Общи условия. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Оператора, като Клиентът има постоянен достъп до текста на настоящите Общи условия на интернет сайта на Платформата. Регистрираният Потребител има право да коригира въведените данни и променя настройките на профила си по всяко време.
  2. Договорът за посредничество се сключва по следната процедура:
   1. Извършване на регистрация в Платформата и предоставяне на необходимите данни.
   2. Получаване от Потребителя чрез и-мейл на уведомление за извършена регистрация, представляващо потвърждение за сключен договор.
   3. Информация за условията и начина на сключване на договор между Потребителя и Експерт и/ или Консултант в Платформата се съдържа в „Общи условия PrOPA by Shemha Health™ – Път на Потребителя – пациент“, представляващи неразделна част от настоящите Общи условия и обвързващи Потребителите, които използват една или повече от услугите, посочени в Раздел V, т. 5.2.2. от настоящите Общи условия.
  3. Право на отказ от договора
   1. Правото на отказ от договора е приложимо относно платените немедицински услуги, предоставяни от Оператора на Потребителя, предвидени в настоящите общи условия и/ или в „Общи условия PrOPA by Shemha Health™ – Път на Потребителя – пациент“ , както и в предвидените от закона случаи.
   2. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи на Оператора в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
   3. В случай, че Потребителят се откаже от договора той упражнява право на отказ като изпраща съобщението до Оператора. Изпращането на съобщението се осъществява чрез изпращане на писмено уведомление на официалния адрес за кореспонденция на Оператора или посредством уведомление, изпратено на имейла за кореспонденция на Оператора. Стандартен формуляр за упражняване на право на отказ може да бъде изтеглен от . След получаване на уведомлението за упражняване право на отказ Операторът изпраща по имейл на Потребителя потвърждение за полученото уведомление.
   4. В случай на упражнено право на отказ от договора, за Оператора възниква задължение за връщане на заплатената от Потребителя цена на услугата. Когато това е възможно, Операторът изплаща заплатената цена съобразно начина на плащане, избран първоначално от Потребителя. Цената може да се възстанови от Оператора и по банков път, за което се приема, че Потребителят изразява желанието и съгласието си, ако е попълнил информация за банкова сметка в изявлението за упражняване на право на отказ. Плащането се извършва в 14-дневен срок от получаване от Оператора на съобщението за упражнено право на отказ.
   5. Потребителят губи правото си на отказ по 6.3.1. при предоставяне на услуги от Оператора, при които услугата е предоставена напълно, когато е предвидено задължение за Потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на Потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Оператора.
  4. Информация за условията и начина на сключване на договор между Потребителя и Експерт и/ или Консултант в Платформата се съдържа в „Общи условия PrOPA by Shemha Health™ – Път на Потребителя – пациент“, представляващи неразделна част от настоящите Общи условия и обвързващи Потребителите, които използват една или повече от услугите, посочени в Раздел V, т. 5.2.2. от настоящите Общи условия.
  5. Договорът за ползване на платена услуга, предоставяна директно от Оператора на потребителя (с предмет една или повече услуги по т. 5.2.1.) се прекратява при извършено от Потребителя право на отказ, при цялостно изпълнение на предмета му, при разваляне поради неизпълнение от някоя от страните и в други хипотези, предвидени в тези Общи условия, в „Общи условия PrOPA by Shemha Health™ – Път на Потребителя – пациент“ и/или в приложимата нормативна уредба.
 7. Предмет на договора с Оператора
  1. Операторът предоставя на Потребителя достъп до уеб платформа, представляваща средство за посредничество между Потребителя и медицински специалисти (Главен Консултант/Експерт), които предоставят дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ, както и други немедицински услуги.
  2. Операторът посредничи за сключването на договори за медицински услуги, като:
   1. предоставя информация относно предлаганите медицински специалисти (Консултант/Експерт) услуги;
   2. предоставя възможност за резервация на предлагана от медицински специалисти (Консултант/Експерт) услуга;
   3. предоставя възможност за заплащане на избраните услуги;
   4. осигурява технологично решение за провеждане на дистанционни консултации с Експерт (видео-конферентни разговори между Потребител и Експерт);
   5. предоставя динамична възможност за съхранение и визуализация на данни относно предоставените медицински услуги по възлагане от Потребителя и/или от медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт);
   6. осигурява технологично решение за изпълнение на задължението на Потребителя за заплащане на цена на заявената посредством настоящата уеб платформа услуга по посочения в Общите условия начин;
   7. предоставя възможност за достъп до клинични проучвания на водещи медицински специалисти;
   8. предоставя възможност за достъп до информативни и обучителни материали,
  3. Операторът не предоставя на Потребителите непосредствено посочените в Раздел V, т. 5.2.2. Услуги. Същите не са предмет на договора между Оператора и Потребителя, а са предмет на договора между Потребителя и медицинските специалисти (Главен Консултант/Експерт), сключен чрез посредничеството на Платформата.
  4. Цената на платените услуги, предоставяни пряко от Оператора на Потребителя, е посочена в съответния раздел на Платформата с всички включени в нея дължими данъци и такси.
  5. Правилата на Раздели XI и X по-долу са съответно приложими и спрямо платените услуги (представляващи самостоятелна услуги на Оператора или част от комплексна услуга, предоставяна с Медицински специалист), предоставяни пряко от Оператора на Потребителя.
 8. Задължения на Оператора
  1. Операторът е длъжен да полага усилия за разработването, поддържането и усъвършенстването на Платформата PrOPA.
  2. Операторът е длъжен да полага дължимата грижа при осъществяването на посредничество между Потребителите и медицинските специалисти (Експерт/ Консултант) във връзка с предоставяните от тях услуги, както и при директното изпълнение – в предвидените в Платформата срокове, от негова страна на услуги, заявени и заплатени от Потребителите. Операторът е длъжен незабавно да предава информацията, необходима за изпълнението на договор между Потребител и медицински специалист.
  3. Операторът е длъжен да спазва предвидените в законодателството и в настоящите Общи условия мерки за защита на личните данни на Потребителите. В случай, че същите са или бъдат предоставени на трето лице при наличие на законово основание за това, Операторът осигурява прилагането от страна на третото лице на съответни мерки за защита на личните данни на Потребителите.
  4. Операторът се задължава да не нарушава чуждо авторско право, както и при възможност да предотвратява евентуални или да отстранява осъществени нарушения на авторски права.
  5. Операторът няма право да предоставя в Платформата услуги, забранени от закона. Забраната по предходното изречение се отнася за нарушаване на всички права и интереси, защитени от законодателството на Република България.
  6. Операторът не отговаря за законосъобразността на условията за извършване на услугите, предоставяни от медицинските специалисти и/ или други трети лица и не се обвързва с тях.
 9. Права и Задължения на Потребителя
  1. Потребителят има право да използва една или повече от услугите, предоставяни чрез Платформата PrOPA.
  2. Потребителят има право по всяко време да изтрие своя профил и/ или част предоставената информацията, и/ или от личните си данни от Платформата PrOPA по реда, предвиден в настоящите ОУ и/ или в Политиката за поверителност (тук) при спазване на приложимото законодателство.
  3. Със създаването на Профил (извършването на регистрация) в Платформата Потребителят се съгласява и се задължава да спазва приложимите изисквания на българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на етиката и морала.
  4. Потребителят се задължава да предоставя в Платформата точна и достоверна информация предвид целите, за които ще се ползва. Отговорността за предоставяне на непълна, неточна или недостоверна информация и последствията от това са изцяло за Потребителя.
  5. Потребителят следва да заплати избраните услуги в указан в Платформата срок, като при неизпълнение на това изискване избраните услуги могат да бъдат автоматично анулирани. Това не лишава Потребителя от правото отново да избере същите услуги като процесът ще се счита за финализиран от момента на заплащане на цената на услугата.
  6. Потребителят се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост на Оператора и/ или на други лица, ползващи Платформата.
  7. Потребителят се задължава да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки за опазване на потребителското име и паролата си.
  8. Потребителят се задължава да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено нарушение на Общите правила на Платформата, в това число случаите на осъществен неправомерен достъп до личния му потребителски профил.
  9. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани в настоящата Платформа.
  10. Потребителят сам носи отговорност за осигуряване на изправност на техническите устройства и интернет-връзката, които използва за достъп до Платформата PrOPA.
  11. Потребителят се задължава да използва Платформата „PrOPA“ като спазва действащото българско, европейско и международно приложимо законодателство.
 10. Предоставяне на информация
  1. В Платформата има връзки (линкове) към външни уебсайтове. Тези връзки са предоставени, за да помогнат на Потребителя по-лесно и бързо да открие търсените услуги. Потребителят сам решава дали услугите осигурени от тези уебсайтове, съответстват на неговите цели.
  2. Операторът не носи отговорност за верността и актуалността на информацията, съдържаща се във външния сайт, както и за какъвто и да е тип промяна на информацията в този сайт, предприета от лицето, което го администрира или дължаща се на техническа или друга причина,
  3. Операторът не носи отговорност за претърпени вреди, вследствие на предприети въз основа на използване на публикуваната информация действия от страна на Потребителя и други трети лица.
 11. Резервация на услуги
  1. Резервацията или избор на услуга, посочена в раздел Раздел V от настоящите Общи условия посредством Платформата поставя Потребителя в директно правоотношение с медицински специалист (Главен Консултант/ Експерт). Между медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт) и Потребителя се сключва договор за медицинска услуга. В целия процес на резервация, включително при нейното заплащане и финализиране, Операторът на Платформата е единствено в ролята на посредник между медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт) и Потребителя, препращайки данните за резервацията към съответния медицински специалист (Главен Консултант/Експерт).
  2. Резервацията или изборът на услуга се извършва по следната процедура:
   1. Потребителят избира услугата предлагана от съответния медицински специалист (Главен Консултант/ Експерт).
   2. След натискане на бутона „Резервирай“, избраната услуга ще е налична в Потребителския профил.
   3. За да финализира избора на услуга, Потребителят трябва да я заплати, като използва методите на разплащане в Платформата.
   4. Платформата потвърждава направения избор на услуга чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, като Потребителят получава чрез и-мейл и потвърждение за успешно заплащане на Услугата.
   5. Договорът между медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт) и Потребителя се счита сключен и влиза в сила след получаване от Потребителя на потвърждението по предходната точка.
   6. В случай, че медицинския специалист не може да предостави избраната услуга по причина, за която същият отговаря, той носи отговорност пред Потребителя. Операторът не отговаря в случаите на невъзможност на медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт) да предостави резервирана услуга, дължаща се на виновното поведение на медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт). В посочените случаи Потребителят отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт).
   7. Операторът не отговаря в случаите на забавено, некачествено, частично или какъвто и да е друг вид лошо изпълнение на задълженията по сключения между медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт) и Потребителя договор за медицинска услуга. В посочените случаи Потребителят отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт).
   8. Операторът не отговаря в случаите, в които вследствие на изпълнението на услугата от медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт) за Потребителят са настъпили вреди. В посочените случаи Потребителят отправя своите претенции за заплатените суми и/или обезщетения директно към медицинския специалист (Главен Консултант/Експерт).
   9. Доколкото това е предвидено в условията на конкретния медицински специалист (Главен Консултант/Експерт), Операторът предоставя възможност за промяна на деня/ часа, в които да се предостави съответната услуга.
   10. В случаите, в които услугата е избрана и заплатена и Потребителят не се яви, Потребителят запазва правото да използва услугата по-късно, ако заяви промяна на час и дата за предоставяне на услугата съгласно правилата на настоящите Общи условия. Посоченото в настоящата разпоредба се прилага, доколкото не противоречи на медицинската практика, установена от конкретния медицински специалист (Главен Консултант/Експерт), страна по сключения договор за медицинска услуга.
   11. В случаите, в които медицинският специалист (Главен Консултант/Експерт) е възпрепятстван и не може да предостави услугата при спазване на посочените при резервацията дата и час, поради непредвидени и независещи от него обстоятелства - форс - мажорни обстоятелства (например война, експлозия, природни бедствия, общи стачки, бунт, обществени вълнения, пълен локдаун поради Ковид 19, внезапно заболяване), Потребителят запазва правото да използва услугата по-късно, като следва да заяви отново час и дата за предоставяне на услугата съгласно правилата на настоящите Общи условия и графика на медицинския специалист.
   12. В случаите по т. 11.2.6, т. 11.2.10 и т. 11.2.11. Операторът изпраща уведомителен имейл до Потребителя с информация за начините за използване на избраната услуга в друг час и дата.
 12. Заплащане на услуги
  1. Заплащането на резервирани посредством платформата услуги се осъществява чрез Stripe, Пълноправен Член на Visa /MasterCard. Повече информация за техните условия може да откриете тук - Stripe Payments Company Terms
  2. Заплащането на избраните чрез платформата услуги се осъществява с карти Visa, Mastercard, American Express, Discovery, Dinners, както и дигиталните портфейли Apple Pay и Google Wallet.
  3. Цените на посочените в сайта услуги, предлагани от медицинските лица (Консултант/Експерт) и от Оператора, се определят съгласно обявения в Платформата ценоразпис, посочени в български левове или евро, отнасят се за единица услуга и са крайни цени с включени данъци, ако се изисква начисляването им.
 13. Отговорност на Оператора на Платформата „PrOPA“
  1. Операторът на Платформата „PrOPA“ не предоставя медицински услуги и не извършва медицински дейности. Консултациите, извършени през Платформата не заместват спешната медицинска помощ, прегледите, извършвани при физическо посещение на място при медицински специалисти и/или в медицинско заведение, диагностиката и лечението на пациентите.
  2. Операторът на Платформата „PrOPA“ не носи отговорност за достоверността на съдържанието в Платформата, публикувано от Потребителите и медицинските специалисти (Експерт/ Главен Консултант). Отговорност на Оператора е единствено да провери документите на медицинските специалисти (Експерт/Главен Консултант) за завършено висше образование и придобита професионална квалификация, както и дали са вписани в Националния регистър на Българския лекарски съюз. За другите медицински специалисти – да провери наличието на посоченото от тях медицинско образование.
  3. Операторът на Платформата „ProPA“ си запазва правото да премахва или временно да преустановява достъпа до съдържание, включително и такова от личните профили на медицинските специалисти и на Потребители, за което има сигнал и/или е установено, че е неистинно, неточно, неактуално или представлява закононарушение или виновно уврежда трети лица, което не представлява и не следва да се тълкува като нарушение на тези Общи условия и/или на други договорни ангажименти на Оператора.
  4. Операторът на Платформата „PrOPA“ не носи отговорност за качеството на услугите, предоставяни от регистрираните в Платформата медицински специалисти, както и в случаи на причинени вреди или пропуснати ползи в резултат от действието на същите.
  5. Операторът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които възпрепятствам изпълнението на задълженията му по тези Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Оператора. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Оператора, също се считат за форс мажор.
 14. Интелектуална собственост
  1. Всички компоненти от съдържанието на Платформата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Оператора на Платформата и/или неговите партньори.
  2. С публикуването на материали, обекти на интелектуална собственост, в това число статии и научни материали, медицинските специалисти (Експерт/ Главен Консултант) и Потребителите отстъпват на Платформата и на Оператора неизключителното право да използва публикуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага на неограничен брой лица достъп до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да се дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
  3. Правото по предходната т. 14.2. се предоставя за времето, за което съдържанието по т. 14.2. е разположено в Платформата.
  4. С приемането на настоящите Общи условия Потребителите и медицинските специалисти (Експерт/ Главен Консултант) декларират:
   1. че са носители на съответните права на интелектуална собственост върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП;
   2. и се задължават да не използват и разпространяват съдържанието по чл. 14.1. извън Платформата, на трети лица и по какъвто и да е начин, по които се нарушават авторските и/ или сродните права на интелектуална собственост на Оператора и/ или на неговите партньори.
 15. Защита на личните данни
  1. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване Потребителят приема предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Оператора при спазване на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни и Правилата за поверителност на Платформата PrOPA, които са достъпни тук.
  2. Операторът „Шемха Хелт“ ООД е дружество администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на Потребителя във връзка с използването Услугите, предоставяни чрез Платформата PrOPA при спазване на изискванията на законодателството на Република България и Общия регламент за защита на личните данни, съгласно Правилата за поверителност на Платформата PrOPA които са достъпни тук.
  3. В случай, че Потребителят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Операторът има право да му изпраща бюлетин на предоставения е-мейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез натискането на линка за отписване от бюлетина в получения имейл.
  4. Настоящата Платформа използва технологията „бисквитки“, която подпомага идентифицирането на компютъра ви при влизането в сайта. Повече информация относно бисквитките е достъпна тук.
  5. Операторът няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни на Потребителите при разплащане с кредитна или дебитна карта и по никакъв начин не ги регистрира и/или съхранява.
 16. Промени в Общите Условия
  1. Операторът може периодично да извършва промени в Общите условия. Операторът се задължава да уведоми Потребителите за настъпилите промени в 7-дневен срок от извършването им по предвидения в закона ред.
  2. Промените по предходната т. 16.1. обвързват и вече регистрираните Потребители, които имат 1-месечен срок, в който да направят изрично изявление, че са или не са съгласни с промените в Общите условия. В случай, че в срока по първото изречение Потребителят не направи изрично заявление за несъгласие с промените, се приема, че приема промените и е съгласен с тях.
 17. Промени и поддръжка на Платформата
  1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че Операторът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на тази уеб платформа, както и временно да спре функционирането й с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността на платформата, както и по други причини от технически характер с уведомление до Потребителите.
 18. Юрисдикция
  1. Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България.
  2. Всички спорове, отнасящи се до тази Платформа или свързани с нея, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в договорите, сключвани чрез тази уеб платформа или приспособяването на същите към нововъзникнали обстоятелства, ако същите са възникнали между Оператора и лица (Потребители и/или медицински специалисти ), използващи платформата за целите на дейността си, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
  3. По инициатива на Оператора или на Потребител, притежаващ качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор за посредничество, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. ”Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/ или като бъде използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
  4. Контролни органи, следящи за спазването на настоящите Общи условия са:
   • Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
   • Комисия за защита на Потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail: info@kzp.bg , Уебсайт: https://kzp.bg/