Общи условия на PrOPA by Shemha Health - Път на Потребителя – пациент

 1. Общи положения
  1. Настоящите Общи условия са неразделна част от Общите условия на PrOPA относно правилата за ползване на уеб платформата PrOPA и се отнасят до платени услуги, предоставяни на Потребителите от Оператора на платформата - „Шемха Хелт“ ООД, ЕИК 206570393, и от медицински специалисти (Главен Консултант/ Експерт), които осигуряват дистанционни персонализирани съвети за комплексна онкологична помощ чрез Платформата /наричани по-долу Общи условия на PrOPA – Път на Потребителя - пациент/.
  2. След click на бутона „Съгласен съм с Общите Условия на PrOPA – Път на Потребителя - пациент“, Потребителите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия. При несъгласие с тях, Потребителите не могат да ползват платените услуги на уеб платформата PrOPA, описани по-долу.
 2. Определения
  В допълнение към раздел II „Определения“ от Общи условия на PrOPA, при тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение:
  1. Становище – Медицински документ, който се изготвя от Главен консултант/ Експерт в PrOPA;
  2. Консулт (консултация) – Медицински документ, който се изготвя от Експертите в PrOPA и служещ за пълни и изчерпателни препоръки и насоки от страна на Главен консултант;
  3. Път на пациента - Цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт, осъществяван от медицинските специалисти в PrOPA;
  4. Създаване на стъпка – Всяко предписание от Главен консултант към Потребител-пациент за осъществяване на определена активност, включена и/или свързана с Пътя на пациента.
  5. Потребител – пациент/ Пациент – всяко физическо лице Регистриран Потребител в Платформата, което използва една или повече медицински услуги чрез Платформата;
  6. ПотребителПациент трето лице – физическо лице, посочено от Регистриран Потребител и/ или ненавършило 18 години и представлявано от родител/ настойник, на което се предоставят една или повече медицински услуги чрез Платформата.
 3. Структура на Платформата PrOPA
  1. Платформата се състои от следните виртуално обособени структури:
  2. Консултативен портал – обособено място в Платформата, където се осъществява първична консултация и последващи консултации по Пътя на пациента от медицинските специалисти.
  3. Диагностичен център - обособено място в Платформата, където се назначават и се проследява резултати от клинични изследвания, включващи образна диагностика, пато-хистология, генно профилиране, палиация, лабораторни изследвания.
  4. Терапевтичен център - обособено място в Платформата, където се проследява лечението на пациенти, включително хирургично лечение (инвазивно и неинвазивно), лъчелечение, лекарствено лечение, радионуклидно лечение, лечение на болка, парентерално хранене.
  5. Център за скрининг и превенция - обособено място в Платформата, където се извършва скрининг на пациенти с онкологични заболявания или скриниране на риска от такива.
  6. Център за психосоциална подкрепа - обособено място в Платформата, където се извършват онлайн и консултации с психолог/терапевт целящи подобряване на менталното здраве на пациентите.
  7. Център Клинични проучвания - обособено място в Платформата, където се дава възможност и достъпност за пациентите до клинични проучвания, тяхното проследяване и се анализиране на резултатите от тях.
  8. Обучителен център - обособено място в Платформата, където се съдържа информативни и обучителни материали, предназначени за повишаване на информираността на пациентите.
 4. Профил на Потребителя - Пациент в PrOPA
  1. Потребителят – пациент създава свой профил в Платформата съгласно предвиденото в Общите условия на ProPA, раздел III.
  2. В случай, че Потребителят желае една или повече от медицинските услуги и/ или от немедицинските услуги, предоставяни чрез Платформата да бъдат използвани от трето лице (Пациент трето лице), Потребителят отбелязва това чрез добавка в прозореца, обозначаващ документ за Съгласието на лицето, от чието име се използват услугите на Платформата и предоставя в Платформата съгласие от третото лице съгласно образеца, наличен в Платформата. Потребителят е изцяло отговорен за предоставените данни и информация за Пациента трето лице, както и че има право да предоставя същите чрез Платформата.
 5. Електронно досие на Потребителя - Пациент
  1. Потребителят – Пациент, който желае да използва една или повече медицински и немедицински услуги чрез Платформата, създава електронно досие в Платформата съгласно предвиденото в Общите условия на PrOPA, раздел IV.
  2. В електронното досие на Потребителят се съдържат документи и информация, свързани с неговото здраве и/ или предоставените медицински и немедицински услуги чрез Платформата, добавяни от Потребителят и/ или от медицинските специалисти, използващи Платформата.
  3. В случаите на т. 4.2., когато една или повече от услугите чрез Платформата се използват от Пациент трето лице, в електронното досие на Потребителя може да се съдържат документи и информация относно третото лице.
  4. В електронното досие се съхранява и информация за използваните услуги чрез Платформата (насочващи консулти, пътища на пациент и/или последващо проследяване и/или електронна диспансеризация) и преминатите и активните стъпки в тях.
  5. До електронното досие има достъп Потребителят, Главният консултант и Експертите, които предоставят услуги на Потребителя, както и Оператора на Платформата в случай, че е оправомощен за това. Оправомощаването се дава чрез отбелязване в нарочно поле на изрично съгласие за осъществяване на достъп до здравната информация в медицинското досие и обработването ѝ от Оператора за целите на ползване на услугите на платформата от Потребителя.
 6. Услуги, предоставяни на Потребителя – пациент посредством PrOPA от медицински специалисти
  1. Предоставяне на първична консултация и последващи консултации по Пътя на пациента.
  2. Назначаване и проследяване на резултати от различни видове клинични изследвания от образна диагностика, пато-хистология, генно профилиране, палиация и лабораторни изследвания;
  3. Проследяване на лечението на Пациента, включително хирургично лечение (инвазивно и неинвазивно), лъчелечение, лекарствено лечение, радионуклидно лечение, лечение на болка, парентерално хранене.
  4. Път на пациента - Цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт и проследяване на лечението, който включва услугите, предвидени в т.6.2. и 6.3.
  5. Последващо проследяване/ електронна диспансеризация – преглед, анализ и препоръки на проведени извън и/ или чрез Платформата изследвания и/или лечение;
  6. Скрининг на пациенти с онкологични заболявания или скриниране на риска от такива.
  7. Онлайн и консултации с психолог/терапевт целящи подобряване на менталното здраве.
 7. Услуги, предоставяни на Потребителя–пациент посредством PrOPA от Оператора
  1. Операторът предоставя на Потребителите, описаните в раздел V, т. 5.2.1. от Общите условия относно правилата за ползване на уеб платформата PrOPA, немедицински услуги, представляващи съпътстващи технологични административни услуги, подпомагащи използването на медицински услуги посредством PrOPA, а именно:
  2. Предоставяне на информация - осигуряване на достъп посредством настоящата Платформа до съвкупност от данни относно медицински специалисти (Експерти/ Главни Консултанти);
  3. Запазване на първоначален и последващ преглед/ консулт;
  4. Посредничество при провеждане на дистанционни консултации с Експерт/ Главен Консултант (видео-конферентни разговори между Потребител и Експерт/ Главен Консултант);
  5. Съхранение и визуализация на диагностични и образни изследваниязапазване в сървъра на Платформата на данни относно диагностични и образни изследвания;
  6. Съхранение и визуализация на налична клинична документация, в това число епикризи, протоколи, становища запазване в сървъра на Платформата на данни относно епикризи, протоколи, становища;
  7. Посредничество и съдействие при последващо проследяване/ електронна диспансеризация;
  8. Заплащане на услуги – посредничество при изпълнение на задължението на Потребителя за заплащане на цена на заявената посредством настоящата Платформа услуга по посочения в Общите условия начин.
  9. Услугите, предоставяни от Оператора са съпътстващи, подпомагащи и във връзка с медицинските услуги, използвани от Потребителя посредством PrOPA.
  10. Услугите, предоставяни от Оператора, са част от комплексните услуги, използвани от Потребителя посредством PrOPA, състоящи се от медицински и немедицински услуги.
  11. В случаите по 6а.3. на Потребителят се предоставя информация по ясен и разбираем начин за медицинските и немедицинските услуги, които използва, както и за цената на всяка от тях.
 8. Обща характеристика на предоставяните услуги от медицинските специалисти в Платформата
  1. Платформата предлага на Потребителите виртуално пространство за осъществяване на връзка с медицински специалисти, които осъществяват услугите, предвидени в Раздел VI.
  2. Всяка от услугите, предвидени в Раздел VI, които се предлагат чрез Платформата, следва определени стъпки, които се определят от медицински специалист - Главен Консултант на база на текущо състояние на Пациента.
  3. Потребителят следва да заяви от изрично коя/ кои от услугите, предвидени в Раздел VI. желае да ползва чрез Платформата.
  4. Медицински специалист - Главен Консултант определя чрез Платформата първата стъпка в рамките на цялостния диагностичен и терапевтичен консулт, предоставян на Пациента, която включва препоръки и инструкции към Пациента. След изпълнението им Потребителят - Пациент получава чрез Платформата Становище от Главния Консултант с мнение за последващи стъпки.
  5. Потребителят (Пациент или представител на пациента) може да заяви чрез Платформата видео-консулт с Главният Консултант и/ или с Експерт на всеки етап от предоставянето на Услуги чрез Платформата, включително и на етап предоставяне на Становище, когато това е приложимо за съответната услуга. Потребителят също може да заяви видео-разговор с Главния Консултант при представяне на становището.
  6. Видео-консултите по настоящия раздел се провеждат с продължителност до 30 минути.
  7. Платформата предоставя на Потребителите възможност за предоставяне на обратна връзка чрез попълване на анкета за потребителска удовлетвореност.
  8. Чрез Платформата не могат да бъдат изписвани лекарства, както и да се назначават здравни дейности, попадащи в обхвата на задължителното здравно осигуряване.
 9. Първична консултация/ консулт
  1. За целите на подпомагане и насочване на Потребителят при избора на една или повече от медицинските услуги, предоставяни чрез Платформата, Потребителят следва да премине през първична консултация, предоставяна от Главния Консултант в Платформата.
  2. За да създаде заявка за първична консултация, Потребителят следва да избере Услугата в Платформата, както и да приложи всички налични изискуеми медицински документи, с които разполага с указаните съответни стъпки за прилагане на същите.
  3. В рамките на Първичната консултация Главният Консултант извършва първоначална оценка на състоянието на Потребителя – пациент и определя възможността дали Потребителят може използва заявената от него медицинска услуга чрез Платформата и/ или преценява дали да му предложи друга такава.
  4. Първичният консулт се предостави в рамките на 48 часа след заплащане на Услугата и потвърждение от страна на Главен консултант за пълнота на подадената през Оператора медицинска информация.
 10. Път на пациента - цялостен първоначален диагностичен и терапевтичен консулт /ЦПДТК/
  1. ЦПДТК се осъществява чрез Платформата от Главен Консултант, което включва услугите, предвидени в Раздел VI, т.6.2. и 6.3. - представлява последователност от насочвания на Пациент към Експерти, разчитане на консултите на Експертите, предоставяне на становище и последващо насочване към Експерти от страна на Главен консултант и при медицински съображения за необходимост от такова,
  2. ЦПДТК се осъществява и направлява от Главен Консултант на базата на резултатите и мненията на Експертите от предходните стъпки при предоставяне на Услуги на Потребителя - пациент.
  3. Потребителят има възможност да премине няколко пъти през ЦПДТК.
  4. ЦПДТК може да приключи по някой от следните начини:
   1. По преценка на Главен Консултант;
   2. При отказ от услугата от страна на Потребителя;
   3. При липса на движение по даден път на пациент повече от 2 месеца. За движение по път се счита: качване на документ в електронното досие на пациента (медицинско изследване, консулт, становище и други), създаване на стъпка;
   4. При смърт на Потребителя- пациент и/ или Пациента трето лице.
 11. Последващо проследяване
  1. Всеки Потребител в Платформата, който е използвал медицински услуги, извън Платформата, може се заяви чрез Платформата услугата „Последващо проследяване/ електронна диспансеризация“. В този случай отново е необходимо Потребителят да премине през Начален консулт за одобрение по начина, описан в раздел VIII.
  2. По време на Последващото проследяване/ електронна диспансеризация е възможно Медицински специалист - Главен Консултант да добави допълнителни стъпки, свързани с предлагане на услуги, отправяне на препоръки, изискване на допълнителна информация/ документи. Потребителят също може да създава стъпки при настъпване на извънредни обстоятелства като прогресия и/ или влошаване на медицинските показатели, ако в момента няма активна стъпка, създадена от Главен Консултант, в случаите, в които са налице нови данни от изследвания и съответно да премине отново през ЦПДТК по начина, описан в раздел IX.
  3. Услугата „Последващо проследяване електронна диспансеризация“ се предоставя на Потребителя като абонамента услуга с продължителност 12 (дванадесет) месеца. Абонаментната услуга включва:
   1. определяне на плана за проследяване на Пациента;
   2. предоставяне на становища от Главния Консултант, включващи информация за стъпките в абонамента, част от плана;
   3. автоматични уведомителни мейли за наближаващи събития (прегледи, изследвания),
   4. насочване към прегледи и изследвания, предоставяни чрез Платформата от медицински специалисти и съгласно плана за проследяване;
   5. поддържане на персонално пациентско електронно досие в рамките на електронната диспансеризация.
  4. Абонаментната услуга Последващо проследяване се прекратява, поради следните причини:
   1. При изтичане срока на услугата;
   2. При отказ от услугата от страна на Потребителя;
   3. По преценка на Главния Консултант в случай, че се влоши здравословното състояние на Потребителя – пациент. Пациентът следва да се насочи към преминаване на нов път на пациент и/ или използване на медицински услуги извън Платформата при желание от негова страна;
   4. При смърт на Потребителя- пациент и/ или Пациента трето лице;
 12. Заплащане на услуги. Политика по възстановяне на плащания. Право на отказ.
  1. В допълнение към раздел XII „Заплащане на услуги“ от Общи условия на PrOPA, при прилагане на настоящите Общи условия се прилагат и предвиденото в този раздел:
  2. Всяка от услугите, предвидени в настоящите ОУ се заплаща от Потребителя – пациент при заявяване на услугата и съгласно обявения в Платформата ценоразпис.
  3. При използване на Абонаментната услуга по чл. 11.3 - „Последващо проследяване електронна диспансеризация“, Потребителят следва да заплати абонаментна такса авансово за целия период на използване на услугата или разсрочено на 4 равни вноски съгласно обявения в Платформата ценоразпис. Абонаментната такса не включва стойността на медицинските услуги, които Потребителят – пациент заяви за ползване в срока на абонамента. Същите следва да бъдат заплащани отделно по реда на чл. 12.1.
  4. На възстановяване на Потребителя – пациент подлежи цялата стойност единствено такси на заплатени, но непредоставени услуги съгласно политиките за възстановяване на суми на банката на картодържателя. Операторът на Платформата не удържа такси за възстановяване на суми по този раздел.
  5. Разпоредбите на раздел VI, т. 6.3. от Общите условия относно правилата за ползване на уеб платформата PrOPA относно правото на отказ на Потребителя от договора се прилагат за всички немедицински услуги, предмет и на настоящите Общи условия. Стандартен формуляр за упражняване на право на отказ може да бъде изтеглен от
 13. Приложимост на Общи условия на PrOPA
  1. Всички останали разпоредби на Общите условия на Платформата се прилагат субсидиарно и при предоставянето на Услугите, описани в настоящите Условия.
  2. Настоящите Общи условия на PrOPA - Път на Потребителя – пациент са неразделна част от Общите условия на PrOPA.
  3. Неразделна част от настоящите Общи условия на PrOPA - Път на Потребителя – пациент е Ценоразпис на услугите, предоставяни посредством Платформата PrOPA by Shemha Health, публикуван и достъпен за всички регистрирани потребители в Платформата, които използват една или повече услуги чрез Платформата.

Ценоразпис на услугите, предоставяни посредством Платформата PrOPA by Shemha Health™

Виртуален център за съвети PrOPA by Shemha Health (без видео консултиране)
Описание на поръчка (услуги) Стойност на
технологична услуга
за Shemha Health
Стойност на
консултативна услуга
за Медицински специалист
Обща стойност
Без ДДС ДДС Общо (с ДДС)

Виртуален център за съвети PrOPA by Shemha Health (с до 30 мин. видео консултиране)
Описание на поръчка (услуги) Стойност на
технологична услуга
за Shemha Health
Стойност на
консултативна услуга
за Медицински специалист
Обща стойност
Без ДДС ДДС Общо (с ДДС)

Режим на абонамент за електронен Диспансер чрез Виртуален център PrOPA by Shemha Health
Описание на поръчка (услуги) Стойност на
технологична услуга
за Shemha Health
Стойност на
консултативна услуга
за Медицински специалист
Обща стойност
Без ДДС ДДС Общо (с ДДС)